Zápis do 1. třídy na školní rok 2018/2019

č j.:ZŠ a MŠ 56/2018

Datum: 17. 4. 2018

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Křečkov, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Křečkov od školního roku 2018/2019

u dětí s těmito evidenčními čísly: Z1, Z2

 

přerušené řízení: Z4

 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

U dítěte s tímto registračním číslem: Z3

 

Podpis a datum podpisu ředitele školy: Mgr. Iva Šafránková, 17. 4. 2018 

Datum zveřejnění rozhodnutí 17. 4. 2018