Školní jídelna

                                                                                         

 

Provozní řád ŠJ při ZŠ a MŠ Křečkov 2.doc (52736)

Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí MŠ, žáků ZŠ, zaměstnanců ZŠ a MŠ. Mimo tuto hlavní činnost provozuje ŠJ doplňkovou činnost (činnost hostinskou), která slouží k zajištění stravování cizích strávníků.

Jídelníček je sestavován podle dodržování spotřebního koše skladovaných potravin a podle par.4 odst. 9 Vyh.lášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Obědy se připravují podle norem pro školní stravování. Při přípravě se musí dodržovat pestrost jídelního lístku a hmotnostní normy a také finanční limit na nákup potravin.

Dítě v mateřské škole se stravuje vždy, pokud je přítomno ve škole v době výdeje stravy. Také má nárok na oběd v první den nemoci, a to odběrem do jídlonosiče.

Žák ZŠ se stravuje na základě přihlášky.

Při odběru jídla do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady.

Výdej stravy:  přesnídávka MŠ : 8,45 h.

                       oběd cizí strávníci: 11,00 až 11,15 h.

                       oběd žáci ZŠ: 11,25 až 11,50 h.

                       oběd děti MŠ: 11,45 až 12,15h.

                       odpolední svačina MŠ: 14,15 h.

Stravovací dobu dětí v MŠ je nutno dodržet z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP.

 

 

 

Stravné

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění. Dne 1. 1.2012 vstoupila v platnost novela této vyhlášky, která mimo jiné mění výši finančních normativů : 

Od 3.9. 2018 platí nová cenová kalkulace:

  • Mateřská škola (3-6 let):                           

Přesnídávka       9,-

Oběd                22,-

Svačina             7,-

+ pitný režim        

Celodenní stravování: 38,-

Polodenní stravování: 31,-

  • Mateřská škola (7 let):

Přesnídávka       10,-

Oběd                  23,-

Svačina              7,-

+ pitný režim          

Celodenní stravování: 40,-

Polodenní stravování: 33,-

 

  • Základní škola (strávníci 7-10 let):

Oběd                23,-

+ pitný režim         

Celkem: 23,-

 

  • Základní škola (strávníci 11 let):

Oběd                24,-

+ pitný režim         

Celkem: 24,-

  • Zaměstnanci:

Oběd                40,-

  • Cizí strávníci:

Oběd                60,-

/40,- oběd + 20,- režie/                

 

 

--------------------------------------------------------------------

Způsob úhrady stravného

Stravné se platí zálohově převodem na účet č.: 27-5144180277/0100 vždy v měsíčním předstihu. (Cizí strávníci platí stravné hotově dle dispozic vedoucí školní jídelny.)

Výše zálohy: MŠ 600,-

                       ZŠ 400,-

Vyúčtování stravného: k 31. 12. a k 30. 6.

 Nemá-li zákonný zástupce strávníka zaveden peněžní účet, lze zálohovou platbu zaplatit výjimečně i v hotovosti.

Pokud dojde k  neuhrazení stravného do konce měsíce, nemá dítě na následující měsíc obědy zaplacené a tudíž nemá nárok na oběd od 1. dne nového měsíce. Nechtějí-li rodiče, aby jejich dítě bylo vyřazeno ze stravování, musí neprodleně zaplatit zálohu.

----------------------------------------------------------------------

 

Odhlašování obědů

 

Vážení rodiče,

s  platností od 1.2. 2017  Vás žádáme  o změnu odhlašování dětí ze stravování.

Prosíme,  abyste děti omlouvali nejpozději do 16.h. předchozího dne , buď osobně nebo SMS na tel.č. 773 630 496. V případě náhlého onemocnění máte možnost odebrání stravy do jídlonosiče.

Výdej obědů do jídlonosičů probíhá od 11.h. do 11.15 h.

V případě, že oběd neodhlásíte ani nevyzvednete, tento oběd propadá.

 

Děkujeme za pochopení.