Přijímání dětí

 Zápis dětí do mateřské školy

 
Žádost o přijetí dítěte a Přihlášku k předškolnímu vzdělávání si rodiče osobně vyzvednou v MŠ nebo stáhnou z našich webových stránek (viz níže). Oba vyplněné dokumenty odevzdají v den zápisu ředitelce ZŠ a MŠ. Prosíme o důsledné vyplnění obou dokumentů a podpisy obou rodičů na dokumentech. Bez podpisů obou rodičů nemůže být dítě přijato!
K zápisu je nutno také vzít rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Po ukončení zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání bude seznam přijatých dětí vyvěšen na vstupních dveřích budovy školy ZŠ a MŠ a  
na webových stránkách ZŠ a MŠ Křečkov. 
Na seznamu budou pouze registrační čísla přihlášek dětí, nikoliv jména. Tuto povinnost ukládá k 1. lednu 2012 novela školského 
zákona č. 561/2004 Sb.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zástupcům dítěte doručeno doporučeným dopisem.
Do naší mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, po dohodě a podle podmínek školy i děti mladší 3 let.
 
 
ŘÍZENÍ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20  PROBĚHNE: 
 

 

KRITÉRIA:  děti v posledním roce před zahájením školní docházky

                   děti s trvalým pobytem v obci

                   děti  starší 4 let

                   děti starší 3 let

                                   

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, jako správní orgán, rozhodla v souladu se zákonem č.561/2004Sb.
na základě stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Křečkově
takto: pro školní rok
 
Přijati jsou:
 
                          
                          
dne:                           
 
přihláška_a_žádost_MŠ.pdf (1,2 MB)
 

OZNÁMENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Zákonný zástupce dítěte písemně oznámí MŠ, že chce své dítě vzdělávat individuálně a tím přebírá plnou odpovědnost za jeho vzdělávání. Toto oznámení předává škole tři měsíce před začátkem školního roku, tedy v období do konce měsíce května.