Podmínky pro individuální vzdělávání

 

Vzhledem k vzrůstajícímu počtu žáků, kteří jsou vzděláváni podle individuálního plánu v rámci inkluze, začala na naší škole od 1. 3. 2017 působit speciální pedagožka paní Mgr. Tereza Tomková, DiS, která pro tyto žáky zajišťuje výuku předmětu speciální pedagogické péče. Tento předmět navštěvuje celkem 8 žáků, kteří jsou v péči poradenského zařízení, které jim tuto formu péče diagnostikovalo. Není vyloučeno, že se speciálně pedagogické poradenství paní magistry bude rozšiřovat podle zájmu rodičů žáků ZŠ, ale i MŠ.

 

V tomto školním roce jsou žáci rozděleni na matematiku, český jazyk, anglický jazyk do 2 tříd, abychom měli větší prostor věnovat se žákům s poruchami učení a naopak žákům nadaným.

 

Dokumentace školy

provozní řád_ZŠ 2017-18.doc (61,5 kB)

Školní řád 2017-18.doc (120 kB)

Vnitřní řád školní družiny 2017-2018.docx (18,5 kB)

výroční zpráva 2016-2017.docx (5578702)

ŠVP,,Tvořivá škola,,2017-2018.pdf (2 MB)

rozpočet obec 2018.xlsx (10,7 kB)

rozpočet obec výhled 2019.xlsx (10,7 kB)

rozpočet obec výhled 2020.xlsx (10,7 kB)
Rozvaha2017.pdf (9,3 MB)

Zápis do 1. třídy na školní rok 2018/2019

č j.:ZŠ a MŠ 56/2018

Datum: 17. 4. 2018

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Křečkov, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Křečkov od školního roku 2018/2019

u dětí s těmito evidenčními čísly: Z1, Z2

 

přerušené řízení: Z4

 

0důvodnění:

Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy všechny potřebné dokumenty, byl žadatel vyzván k odstranění nedostatků.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy a mateřské školy Křečkov ke krajskému úřadu Středočeského kraje.

 

 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

U dítěte s tímto registračním číslem: Z3

 

Podpis a datum podpisu ředitele školy: Mgr. Iva Šafránková, 17. 4. 2018

Datum zveřejnění rozhodnutí 17. 4. 2018

 

 


 

 

 Informace pro rodiče

 

Organizace školního roku 2017-18.pdf (502970)

Třídní schůzky a ředitelská volna 2017-2018.docx (12176)

Přestávky a začátky vyučovacích hodin 2017-2018.doc (23552)

Seznam pomůcek na školní rok 2017-2018.doc (28672)