Hledáte pro své dítě vhodnou základní školu?

Malí, velcí, všichni spolu, máme rádi naši školu!

    

Proč zrovna naše škola?

 • Má Vaše dítě výukové obtíže?
 • Špatně si zvyká na velký kolektiv?
 • Potřebujete pro své dítě školní družinu do 15,30h. po celou dobu docházky na 1. stupeň ZŠ?
 • Chcete, aby Vašemu dítěti byla věnována nadstandartní individuální péče?
 • Potřebuje Vaše dítě ke vzdělávání individuální vzdělávací plán nebo asistenta pedagoga?
 • Dáváte přednost vzdělávání, které respektuje možnosti a schopnosti Vašeho dítěte?

Pokud jste si alespoň na jednu otázku odpověděli kladně, jste na správné adrese

 • Škola dlouhodobě, úspěšně pracuje se žáky s SPU, SPCH, ADHD apod. Inkluzivní vzdělávání těchto žáků je pro nás samozřejmostí již řadu let a máme s ním bohaté zkušenosti.
 • Zaměstnáváme 2 asistentky pedagoga a speciálního pedagoga.
 • Škola mé bezbariérový přístup.
 • Výuka je zajištěna od 1. do 5. ročníku ve dvou třídách je celkem 18 žáků (tj. průměr 9 žáků na třídu.
 • Kapacita školní družiny umožňuje, aby ji navštěvovali všichni žáci školy. Provoz je do 6,50 do 15,20 h.
 • Nízký počet žáků ve třídě umožňuje pracovat individuálně se všemi žáky, respektovat jejich tempo a motivovat je k lepším výsledkům.
 • Škola je vybavena moderní technikou, jako je interaktivní tabule, počítače, notebooky, tablety s výukovými aplikacemi a dalšími pomůckami.

Další aktivity

 • Plavecký výcvik 2. – 5. třída
 • Projekt „Recyklohraní“
 • Projekt „Ovoce do škol“
 • Projekt „Olympijský víceboj“
 • Výtvarné soutěže
 • Škola v přírodě pro žáky všech ročníků
 • Výlety
 • Besedy, divadelní představení, besídky
 • Spaní v družině

Součásti školy

 • školní družina pro všechny žáky školy
 • nově přistavená a moderně vybavená mateřská škola s kapacitou 24 dětí
 •  školní kuchyně a jídelna pro všechny žáky školy

Naše škola je otevřena nejen budoucím prvňáčkům, ale i všem žákům, kteří by rádi, z jakéhokoliv důvodu, chtěli změnit kolektiv, školu, učitele …

 

 

 

 

Výsledky zápisu do 1. třídy na školní rok 2019/2020

č j.:ZŠ a MŠ 39/2019

Datum: 17. 4. 2019

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Křečkov, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Křečkov od školního roku 2019/2020

u dětí s těmito evidenčními čísly: Z1/19, Z2/19, Z4/19, Z5/19

 

 

 

 

O naší obci Křečkově

 Na území Čech ,Moravy a Slezska,jež tvořilo kdysi ,, země koruny České" nacházela se jen jediná obec jména KŘEČKOV.

Za třicetileté války byl Křečkov ,ležící v těsné blízkosti královského města Poděbrad, častokrát  navštíven švédským  vojskem,plenícím kolem města všechny vsi. Křěčkov zůstal. Na obecním místě 10.října 1810 byla postavena škola. U poděbradského panství zůstal Křečkov jako poddaná ves až do roku 1848,kdy zrušením roboty a poddanosti lidu se stal Křečkov samotným celkem se starostou a obecním zastupitelstvem v čele.

   

      

 

 

 

 

Mateřská škola

vedoucí učitelka- Jana Jírová
učitelka- Dagmar Němcová
tel.:773630496
 

Základní škola

ředitelka školy- Mgr. Iva Šafránková
učitelka- Gabriela Beková, Jana Jírová
asistentky pedagoga- Soňa Elogová, Renata Kolbabová Dis
speciální pedagog- Mgr. Tereza Tomková Dis
tel.:773630091
 

Školní družina

vychovatelka- Gabriela Beková
tel.:773630091
 

Školní jídelna

vedoucí školní jídelny- Dagmar Němcová
tel.: 773630496

Provozní zaměstnanci

kuchařka- Radmila Vojtíšková
školnice a pracovnice provozu jídelny- Věra Mazačová